Stanovy spolku

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

ČL. I

(1) Zakládá se spolek s názvem Pro dostavbu JETE, z.s. (dále jen „Spolek“).

(2) Sídlem Spolku jsou České Budějovice, Na Zlaté stoce 28/26, PSČ 370 05

ČL. II

(1) Spolek je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob.

(2) Spolek je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.

ČL. III

(1) Účelem Spolku je podpora urychlení rozhodnutí o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín (JETE), podpora informovanosti o potřebnosti dostavby, přispění k zajištění podílu dodávek českých, zejména regionálních firem, na dostavbě JETE. Dalším účelem je podpora rozvoje jaderné energetiky v České republice. Spolek dále podporuje správné rozhodnutí o výběru hlubinného úložiště jaderného paliva.

(2) Důraz je kladen na podporu informovanosti o potřebnosti dostavby JETE, zprostředkování informací o bezpečnosti jaderné energetiky obecně ve vztahu k občanům a na podporu urychlení rozhodnutí o dostavbě JETE ve vztahu k politikům, zejména poslancům Parlamentu ČR.

(3) Účel Spolku bude uskutečňován zejména těmito činnostmi Spolku:
a) organizování a realizace projektů, akcí a seminářů spojených s problematikou dostavby JETE, a to zejména na území regionu;
b) sdružování a organizování setkávání fyzických a právnických osob, které se zabývají problematikou podpory jaderné energetiky;
c) zajištění zpracování informačních materiálů pro fyzické a právnické osoby zabývající se problematikou podpory jaderné energetiky;
d) podpora medializace a činností v oblasti Public Relations (PR) dostavby JETE;
e) součinnost při realizaci charitativních akcí, souvisejících s dostavbou JETE, zejména na území jihočeského regionu;

f) spolupráce s vedením JETE i ČEZ v naplňování výše uvedených bodů.

(4) Spolek není primárně zakládán za účelem dosažení zisku. Bude-li přesto činností Spolku vytvořen zisk, bude rozdělen a vypořádán způsobem uvedeným v části čtvrté těchto stanov.

(4) Jestliže to bude nezbytné pro činnost Spolku a naplnění jeho cíle, může Spolek získat příslušná živnostenská oprávnění a vystupovat jako podnikatel.

(5) Spolek může zakládat jiné právnické osoby a účastnit se v nich jako člen či společník.

(6) Na základě rozhodnutí Správní rady Spolku (dále též jen „SRS“) se může Spolek stát členem mezinárodních a jiných organizací, pokud jejich předmět činnosti je přínosem rozvoje Spolku a pokud členství v takovéto mezinárodní a jiné organizaci přispěje k naplnění cílů Spolku.

ČÁST DRUHÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

ČL. IV

(1) Členem Spolku může být pouze fyzická osoba starší 18 let nebo tuzemská či cizozemská právnická osoba, o jejichž členství rozhodne SRS.

ČL. V

(1) O členství dle čl. 4 žádá způsobilý žadatel písemnou přihláškou adresovanou SRS. Členství žadatele vzniká dnem rozhodnutí SRS o přijetí za člena Spolku.

(2) K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení zápisného, jehož výši stanoví SRS. Zápisné neplatí žadatel o členství, kterému SRS zápisné promine, jakož i čestný člen. O prominutí zápisného musí SRS rozhodnout tak, aby jeho rozhodnutím nedošlo k diskriminaci ostatních členů sdružení nebo jiných žadatelů.

(3) Za čestného člena Spolku může být přijata fyzická nebo právnická osoba, která má výjimečné zásluhy o rozvoj předmětných oborů v tuzemsku nebo zahraničí. Čestné členy přijímá SRS na základě písemného návrhu člena SRS. Pro přijetí za čestného člena Spolku se musí vyslovit všichni členové SRS.

ČL. VI

Člen Spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů Spolku,
b) platit členský příspěvek ve výši a v termínech stanovených SRS,
c) přispívat podle svých odborných znalostí, schopností a možností k plnění úkolů Spolku,
d) zdržet se veškerých aktivit, kterými by byť jen ohrozil dobré jméno a pověst Spolku.

ČL. VII

(1) Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením,
b) smrtí,
c) vyloučením,
d) zrušením Spolku
e) dohodou.

ČL. VIII

(1) Každý člen může ze Spolku svobodně vystoupit.

(2) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem SRS.

ČL. IX

(1) SRS může rozhodnout o vyloučení člena jestliže:
a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo těmito stanovami;
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pravomocně postižen pro úmyslný přestupek proti Spolku, jeho majetku nebo proti jeho členům;
c) se zachoval vůči jinému členovi nebo Spolku v rozporu s dobrými mravy;
d) svým vystupování na veřejnosti snižuje vážnost, důstojnost a dobrou pověst Spolku.

(2) Rozhodnutí SRS o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství.

ČL. X

(1) Dohodne-li se Spolek a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem.

(2) Dohodu o skončení členství uzavírá jménem Spolku SRS. Dohoda musí být písemná, přičemž jedno vyhotovení obdrží člen a jedno Spolek.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLKU

ČL. XI

Orgány Spolku jsou:
a) Členská schůze Spolku (dále též jen „ČS“).
b) Správní rada spolku
c) Předseda správní rady spolku (dále též jen „PS“)
d) První místopředseda správní rady spolku (dále jen „první MPS“)
e) Druhý místopředseda správní rady spolku (dále jen „druhý MPS“)

ČL. XII

(1) Orgány Spolku mohou jednat pouze o záležitostech, které podle stanov Spolku spadají do jejich působnosti.

(2) PS, prvnímu MPS, druhému MPS a členům SRS náleží za jejich činnost v orgánech Spolku odměna, jejíž výši a způsob výplaty určuje SRS.

VALNÁ HROMADA SPOLKU

ČL. XIII

(1) ČS je nejvyšším orgánem Spolku, kde uplatňují členové Spolku své právo řídit záležitosti Sdružení, kontrolovat činnost Spolku a jeho orgánů.

(2) ČS se koná zpravidla jednou za rok a svolává ji SRS, která stanoví termín konání.

(3) Mimořádnou ČS svolává SRS tehdy, pokud o to požádají nejméně dva členové SRS nebo nejméně 50% členů Spolku.

(4) ČS řídí PS nebo první MPS či druhý MPS, pokud jsou PS pověřeni.

(5) ČS je způsobilá činit rozhodnutí pouze pokud byla řádně svolána a účastní se jí alespoň dvě třetiny členů Spolku. ČS je řádně svolána, pokud je pozvánka odeslána doporučenou poštovní zásilkou všem členům Spolku nejméně 15 dní před termínem konání. Pozvánka se považuje za řádně doručenou také tehdy, pokud bude v uvedené lhůtě členem převzata osobně, nebo bude-li odeslána e-mailem nebo faxem, pokud člen s takovýmto postupem vysloví předem svůj souhlas. Lhůtu může v naléhavých případech SRS zkrátit.

ČL. XIV

(1) Do výlučné působnosti ČS patří:
a) rozhodování o změně stanov Spolku;
b) volba členů SRS;
c) volba ověřovatelů zápisu ČS;
d) hodnocení výsledků činnosti Spolku;
e) projednání podnětů, návrhů a stížností členů Spolku;
f) projednání jiných záležitostí, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku, které si ČS k projednání vyhradí.

(2) Člen sdružení má při hlasování na valné hromadě 1 hlas. Čestný člen nemá hlasovací právo na ČS.

(3) ČS rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

(4) Rozhoduje-li ČS o volbě členů SRS, je člen SRS zvolen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů Spolku.

ČL. XV

(1) Z jednání ČS se pořizuje zápis, který ověřují dva ověřovatelé. Ověřovatelem nemůže být člen SRS nebo osoba jemu blízká.

(2) Součástí zápisu ČS je prezenční listina, kde přítomní členové SRS vlastnoručně podpisem potvrdí svoji účast.

SPRÁVNÍ RADA SPOLKU

ČL. XVI

(1) SRS je výkonným a statutárním orgánem spolku, řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svoji činnost odpovídá ČS.
(2) SRS zejména:
– schvaluje roční účetní uzávěrku, výsledovku a výroční zprávu;
– schvaluje hlavní směry činnosti Spolku;
– schvaluje pravidla pro hospodaření s majetkem;
– stanovuje je interní předpisy a normy Spolku;
– určuje výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady;
– zřizuje komise a jiné fakultativní orgány dle potřeby Spolku;
– zřizuje dle potřeby Spolku funkci sekretáře, pokladníka, tiskového mluvčího, zástupce pro zahraničí a další;
– rozhoduje o vydání tiskovin a publikačních materiálů;
– rozhoduje o členství v mezinárodních a jiných organizacích.

(2) SRS má nejméně 3 členy, přičemž jejich počet musí být vždy lichý.

(3) SRS volí ze svého středu PS, prvního MPS a druhého MPS.

(4) Pokud počet členů SRS klesne pod tři, plní do jejího doplnění její funkce PS.

(5) Prvními členy správní rady spolku určují zakladatelé:

Bc. Ivana Kerlesová, nar. 30. 6. 1978, bytem Na Zlaté stoce 28/26, 370 05 České Budějovice

Ing. Dalibor Uhlíř, nar. 12. 2. 1973, bytem Kaliště u Lipí 51, 373 84 Dubné

Mgr. Libor Vondráček, nar. 29. 7. 1994, bytem Sládkův kopec 1089/II, 377 01 Jindřichův Hradec

(6) Platnými členy správní rady spolku (od 5. května 2021) jsou:

Bc. Ivana Kerlesová, nar. 30. 6. 1978, bytem Na Zlaté stoce 28/26, 370 05 České Budějovice

Ing. Miloslav Kožnar, nar. 26. srpna 1954, bytem Parkány 547, 391 65 Bechyně

Marian Vacval, nar. 23. 3. 1967, bytem Koloděje nad Lužnicí, 375 01 Týn nad Vltavou

ČL. XVII

(1) SRS je statutárním orgánem Spolku, za kterou jedná PS a v době jeho nepřítomnosti první MPS či druhý MPS.

(2) Jakékoliv právní úkony SRS, které se uskutečňují v písemné formě, podepisuje za Spolek PS a v době jeho nepřítomnosti první MPS nebo druhý MPS.

(3) SRS může na základě plné moci pověřit zastupováním Spolku i jiné fyzické nebo právnické osoby.

ČL. XVIII

(1) SRS, který svolává PS, se schází podle potřeby.

(2) Schůzi SRS svolává a řídí PS nebo jiný člen SRS, kterého PS pověří.

(3) SRS rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jiné hlasovací jiný potřebný počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas PS.

ČL. XIX

SRS je dále oprávněna:
a) stanovit výši a způsob výplaty odměny PS, MPS a ostatním členům Spolku;
b) stanovit výši zápisného a členských příspěvků členů Spolku,
c) vydat statut, který blíže upraví vnitřní záležitosti Spolku,
d) k dalším úkonům upraveným těmito stanovami.

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY SPOLKU

ČL. XX

(1) PS je orgánem Spolku.

(2) PS je oprávněn:
a) organizovat a řídit jednání a práci SRS;
b) řídit běžnou činnost Spolku;
d) jednat jménem SRS navenek ve všech věcech Spolku;
e) podepisovat listiny o právních úkonech, pro které je předepsána písemná forma;
f) svolávat a řídit schůze SRS a navrhovat program jeho jednání.

(3) PS zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění první MPS nebo druhý MPS v pořadí SRS stanoveným.

(4) Odstoupí-li PS z funkce nebo zanikne-li jeho funkce jiným způsobem, vykonává působnost PS do zvolení nového PS první MPS nebo druhý MPS v pořadí SRS stanoveným.

ČÁST ČTVRTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

ČL. XXI
FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI SPOLKU

(1) Spolek hradí náklady a výdaje na svou činnost z příjmů získaných:
a) z příspěvků členů;
b) z darů fyzických a právnických osob;
c) z grantů a dotací;
d) z jiných zdrojů získaných v souladu s právním řádem České republiky.

(2) Spolek k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy.

(3) Přebytek nebo schodek z hospodaření Spolek se každoročně vypořádá podle rozhodnutí SRS.

(4) Případný zisk Spolku bude vypořádán v souladu s rozhodnutím SRS nebo v rámci zrušení Spolku v průběhu likvidace Spolku jako součást likvidačního zůstatku.

(5) Spolek odpovídá za závazky sdružení celým svým majetkem.

ČÁST PÁTÁ

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLKU

ČL. XXII

(1) Spolek může zaniknout mimo zákonných podmínek jeho dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze spolku. K rozhodnutí podle předchozí věty se vyžaduje dvoutřetinová většina všech členů spolku.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

ČL. XXIII

(1) Rozhodnutí orgánů Spolku dotýkající se jednotlivých členů Spolku nebo jednotlivých orgánů Spolku se oznamují těmto členům nebo orgánům.

(2) Spolek doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen uvede v přihlášce. Nepodaří-li se členovi doručit písemnost poštou nebo jiným vhodným způsobem, považuje se písemnost za doručenou patnáctým dnem po jejím zveřejnění na vývěsce Spolku umístěné v sídle Spolku.

ČL. XXIV

Pokud není dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi Spolkem a jeho členy jakož i mezi členy navzájem před nabytím platnosti a účinnosti těchto stanov.

ČL. XXV

Do vytvoření orgánů Spolku vykonává působnost SRS a působnost PS přípravným výborem pověřený člen.