JADERNÁ ENERGETIKA

Jaderná energie je jediným zdrojem, který dokáže pokrýt obrovskou spotřebu elektřiny v naší zemi. Nenahradí ji větrná ani solární energie, jak se nám snaží někteří jedinci namluvit. Dovede si někdo z nich představit, jaký problém v případě současné produkce elektřiny, až bude fungovat byť jen jedna třetina aut na elektřinu, která jsou nyní masově propagována? Navíc v době, kdy z ekologických důvodů v některých státech Evropy, ale i u nás, má dojít k odstavení některých elektráren? Z čeho bychom asi tuto nevyrobenou elektřinu doplnili? Navyšování objemu elektroniky, navyšování objemu klimatizačních jednotek, tepelných čerpadel, elektromobilů atd. znamená jedno. Zvýšenou poptávku po elektrické energii. A tu nám v současné době zajistí pouze jádro! Jádro a dostavba dalších dvou bloků v Temelíně.

Moderní doba a její nároky

Žijeme v době, která nám přinesla řadu užitečných věcí, jistou úroveň života, mnoho nových poznatků z oblasti vědy, techniky, přírody a dalších důležitých oblastí, které nám usnadňují život. Hlavním prostředkem k dosažení určitého stupně vyspělosti naší civilizace je energie. Bez potřebného množství energie bychom těžko zvládli vývoj a výrobu všech prostředků, díky nimž se posouváme v žebříčku vyspělosti stále výš.

Energii, kterou potřebujeme, je však nutné někde získat. Nejstarší a přirozenou je energie samotného člověka. Ta však nemohla sama o sobě přispět k rychlému vývoji společnosti na vysokou úroveň. Postupem času začal člověk využívat energii ohně, vody, nebo kombinaci těchto dvou zdrojů. Když přišlo století páry, nastal velký pokrok a vývoj společnosti se díky této energii z vody a ohně začal posouvat znatelně rychleji, než tomu bylo v předchozím období. Vznikaly nové technologie, stroje a zařízení a vzestup civilizované společnosti nabral obrátky. A pak přišla ke slovu elektřina, která provází v novodobé historii lidstva celou společnost až do současné doby, kdy jsme však na elektřině závislí více, než kdykoli před tím. Díky elektřině, aniž by si to mnozí uvědomovali, mohou lidé spolu komunikovat na obrovské vzdálenosti, používají počítače, které jim přinesly neuvěřitelné možnosti. Díky elektřině fungují mnohé stroje, dopravní prostředky, zdravotnické přístroje, komunikační technika, domácí spotřebiče ulehčující práci. Díky elektřině si prodlužujeme den tím, že svítíme. Elektřina nám vyrábí teplo, nebo naopak chlad. Používáme lednice, klimatizace, topná tělesa. Zařízení, která potřebují pro svůj provoz elektrickou energii, jsou všude okolo nás. Sami víme, že je jich nedozírné množství. A toto množství spotřebičů se neustále zvyšuje s tím, jak roste populace lidí na Zemi.

Elektřina se ale někde musí získávat, vyrábět. A tady opět hraje roli přirozený vývoj. Začalo to tím, že první generátory byly poháněny párou, nebo vodou. Voda je přírodní a čistý obnovitelný zdroj. Není však k dispozici všude a v takovém množství, aby byla schopna pohánět generátory o smysluplném výkonu. K tomu sloužila a dodnes slouží pára vyráběná z vody. Pára jako zdroj síly k roztočení turbíny, jejíž síla je přenesena na generátor elektrické energie. Čím více páry zařízení produkuje, tím více energie dostaneme a tím více elektřiny vyrobíme.
Díky pokroku, který nám objev a využití elektřiny přinesl, byly uskutečněny nové objevy v oblasti elektrotechniky. Jedním z těchto objevů jsou dnes velmi používané polovodiče. Vznikla zařízení vyrábějící elektřinu ze světla. Dnes je nazýváme jako fotovoltaické články a při jejich zapojení do série vzniknou fotovoltaické panely. Zpočátku byly využívány hlavně ve vesmírném programu jako napájecí zdroje pro zařízení pracující ve vesmíru. S rozvojem technologií byly vyvinuty tak dalece, že dnes je využíváme k výrobě elektrické energie zde na Zemi a nahrazujeme jimi klasické elektrárny. Nesmíme opomenout větrné elektrárny,které pracují díky energii větrné, která je přirozenou součástí naší planety. Využíváme také výrobu elektřiny v zařízeních, která spalují plyn čerpaný z hlubin Země, nebo vyráběný v tzv. bioplynových elektrárnách.

Ruku v ruce s technologickým vývojem lidstva stoupá i množství vyprodukovaných emisí. V poslední době zaznamenáváme poplach ohledně klimatických změn, které mají údajně na svědomí právě tyto emise. A jedním ze zdrojů takových emisí je i výroba elektrické energie.

Můžeme porovnat následující zdroje: Vodní, uhelné, plynové, solární, větrné, jaderné.

Vodní elektrárna:

Jde o čistou výrobu elektřiny, emise nulové.V tomto případě je voda obnovitelným zdrojem energie. Bohužel v naší oblasti nemáme tak velké zdroje této síly, které by dokázaly vyrábět elektřinu v potřebném množství.

Uhelná elektrárna:

Zde je k výrobě elektřiny využit poměrně velký výkon. Ten je bohužel podmíněn spalováním fosilních paliv, následkem čehož vzniká velké množství emisí produkovaných do atmosféry. Uhelná elektrárna je pro životní prostředí znečišťujícím zdrojem, avšak s velkým energetickým výkonem.

Plynová elektrárna:

Primárním zdrojem k výrobě elektřiny je plyn. Spalováním plynu vzniká z dnešního ekologického pohledu pouze malé procento emisí akceptovatelných vzhledem k malé míře globální škodlivosti. Problém však nastává u bioplynových elektráren, kde k získání potřebného množství plynu musí být vynaložena velká počáteční energie. Proto je taková výroba nerentabilní a navíc zatěžuje životní prostředí.

Solární elektrárna:

Výroba elektřiny ze světla se na první pohled zdá jako fantazie. Bohužel výroba solárních panelů zatěžuje životní prostředí významným způsobem. V současné době zásadně nikdo neřeší likvidaci těchto panelů, jejichž životnost je omezená. Představují pro naše životní prostředí ohromnou budoucí zátěž. Tento zdroj výroby elektřiny není stabilní a pro jeho stabilitu se uvažuje s přídavnými bateriemi. Ty bohužel také představují zátěž pro životní prostředí, ale podstatná je i finální cena takové produkce elektřiny. Zábory zemědělské půdy pro taková zařízení jsou přímo zločinem. Tento zdroj není tak ekologický, jak se nám snaží namluvit mnozí jeho zastánci. Pro velké výkony jsou nutné zábory velkých ploch.

Větrná elektrárna:

Větrná elektrárna je relativně čistý zdroj získávání elektrické energie. Vyplatí se zejména tam, kde je neustálé proudění vzduchu. Zaznamenáváme však, že za provozem těchto ,,větrníků“ stojí úhyn většího množství ptactva, vrtule svým hlukem při provozu obtěžují okolí a po estetické stránce jsou lesy vrtulí na trčících stožárech nehezkou podívanou na celkový obraz naší přírody. Tyto elektrárny v našich podmínkách nemají významný podíl na produkci elektrické energie.

Jaderná energie:

Výroba elektrické energie za pomoci jaderného štěpení je v současné době nejefektivnějším řešením. Vzhledem k relativně malé ploše, na které elektrárna stojí, dokážeme vyrobit obrovské množství elektřiny a tepla zároveň. Z ekologického hlediska jde o čistou energii na výstupu. S provozem jaderných zařízení jsou spojeny různé obavy. Ve světě došlo k několika haváriím takových zařízení. Problém byl v použitých technologiích v kombinaci s lidským faktorem. Jsem přesvědčen, že z hlediska technologií a bezpečnosti je Temelín jednou z nejlepších, nejkontrolovanějších a nejbezpečnějších jaderných elektráren na světě. Daleko větším rizikem jsou jaderné zbraně, kterým není věnována zdaleka taková pozornost, jaká je věnována právě jaderným elektrárnám. Pokud ve světě mají různé státy jádro pro účely války, proč my bychom nemohli mít jádro pro účely užitku?

Další věcí je ,,odpad“ z elektrárny ve formě vyhořelého paliva. Dost se diskutuje o lokalitách trvalých úložišť. Na samotném uložení tohoto ,,odpadu“při současných technologických a bezpečnostních opatření není nic problematického. Úložiště takových ,,odpadů“ jsou hluboko pod zemí, kde nevzniká riziko ohrožení lidí, zvířat, spodních vod, ani samotné přírody. Oponenti namítají, že tento ,,odpad“ bude ekologickou zátěží pro budoucí generace. V současné době se však intenzivně pracuje na výzkumu využití vyhořelého paliva, které se v budoucnu dále zužitkuje. Z hlediska bezpečnosti je jaderná elektrárna Temelín neustále kontrolována, prověřována, technologie modernizovány. Nespornou výhodou je produkce poměrně levného tepla, kterým se dají vytápět města a případná zařízení, jejichž provoz je závislý na dodané tepelné energii a to bez jakýchkoli emisí, což je obrovský přínos z hlediska ochrany ovzduší a klimatu. Jaderná energie je proto jediným zdrojem, který dokáže pokrýt obrovskou spotřebu elektřiny v naší zemi. Nenahradí ji ani solární, ani větrná energie.

Závěrem už jen jedno. Je potřeba se zamyslet nad tím, zda chceme jít dopředu, nebo stagnovat a čekat na budoucí problémy. Energie je to, co nám pomáhá v rozvoji. Pokud však lidé elektrickou energii nechtějí, pak musí vypnout mobilní telefony, počítače, televize, klimatizace, veškeré stroje elektřinou poháněné a samozřejmě se musí rozloučit mnoha volnočasovými aktivitami, které jsou na dodané elektřině závislé.

Autor: Marian Vacval